User Tools

Site Tools


05063-carvalhos-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

05063-carvalhos-la-gi [2018/11/07 17:12]
127.0.0.1 external edit
05063-carvalhos-la-gi [2018/11/27 01:32] (current)
thaoit
Line 47: Line 47:
  ​-->​  ​-->​
 </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​ </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +<h2 class="​storytitle">​Honeywell Autocube- L&​agrave;​m cho mỗi Inch Inch vu&​ocirc;​ng</​h2>​ 
 +<div class="​meta">&​nbsp;</​div>​ 
 +<div class="​storycontent">​ 
 +<​p><​img class="​alignnone wp-image-16997"​ src="​https://​www.barcodesinc.com/​news/​wp-content/​uploads/​2018/​08/​Autocube.png"​ alt=""​ width="​352"​ height="​94"​ align="​right"​ /></​p>​ 
 +<​p>​C&​aacute;​c ph&​eacute;​p đo thủ c&​ocirc;​ng đối với c&​aacute;​c g&​oacute;​i vận chuyển c&​oacute;​ thể tốn thời gian v&​agrave;​ dễ bị lỗi của con người c&​oacute;​ thể dẫn đến năng suất thấp hơn, giảm hiệu quả hoạt động v&​agrave;​ tăng ph&​iacute;​ bồi ho&​agrave;​n cho vận chuyển.</​p>​ 
 +<​p>​C&​aacute;​c&​nbsp;<​a href="​http://​knstech.net">​Honeywell</​a>​ AutoCube 8200&​nbsp;​ngay lập tức v&​agrave;​ ch&​iacute;​nh x&​aacute;​c chụp k&​iacute;​ch thước của bất kỳ g&​oacute;​i,​ cho ph&​eacute;​p bạn hoặc nh&​acirc;​n vi&​ecirc;​n của bạn để giảm lỗi, bồi ho&​agrave;​n,​ v&​agrave;​ tối ưu h&​oacute;​a kh&​ocirc;​ng gian lưu trữ kho.</​p>​ 
 +<​ol>​ 
 +<​li>​C&​aacute;​c ph&​eacute;​p đo tức th&​igrave;​ v&​agrave;​ ch&​iacute;​nh x&​aacute;​c được truyền nhanh ch&​oacute;​ng đến c&​aacute;​c ứng dụng giao h&​agrave;​ng để ch&​iacute;​nh x&​aacute;​c h&​oacute;​a đơn cho kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng</​li>​ 
 +<​li>​Loại bỏ c&​aacute;​c ph&​eacute;​p đo tiết kiệm chi ph&​iacute;​ cho g&​oacute;​i v&​agrave;​ tăng năng suất, đồng thời giảm lỗi</​li>​ 
 +<​li>​Tối ưu h&​oacute;​a xe v&​agrave;​ kho kh&​ocirc;​ng gian</​li>​ 
 +<​li>​Cải thiện luồng c&​ocirc;​ng việc để loại bỏ lỗi của con người</​li>​ 
 +<​li>​Lợi tức đầu tư nhanh hơn từ việc đảm bảo thời gian hoạt động tối đa v&​agrave;​ tăng hiệu quả hoạt động</​li>​ 
 +<​li>​C&​oacute;​ được th&​ocirc;​ng tin chi tiết quan trọng về doanh nghiệp trong doanh nghiệp của bạn</​li>​ 
 +</​ol>​ 
 +<​p><​strong>​Giải ph&​aacute;​p Autocube 8200 đặt ra c&​aacute;​c ti&​ecirc;​u chuẩn mới về độ ch&​iacute;​nh x&​aacute;​c k&​iacute;​ch thước, hiệu quả, t&​iacute;​nh linh hoạt v&​agrave;​ khả năng chi trả.&​nbsp;</​strong><​a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​Hệ thống</​a>​ k&​iacute;​ch thước cố định n&​agrave;​y với khả năng đo lường nhanh ch&​oacute;​ng v&​agrave;​ hiệu quả c&​aacute;​c đối tượng theo bất kỳ định hướng n&​agrave;​o l&​agrave;​m cho n&​oacute;​ trở th&​agrave;​nh một tiện &​iacute;​ch tuyệt vời cho&​nbsp;​kho&​nbsp;​v&​agrave;​ trạm vận chuyển.</​p>​ 
 +</​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
05063-carvalhos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/27 01:32 by thaoit