User Tools

Site Tools


05061-carutapera-la-gi

Carutapera là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 1255,555 km², dân số năm 2007 là 20233 người, mật độ 16,11 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05061-carutapera-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)