User Tools

Site Tools


05057-carrapateira-la-gi

Carrapateira là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 72,778 km², dân số năm 2007 là 2373 người, mật độ 32,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05057-carrapateira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)