User Tools

Site Tools


05047-carnaubais-la-gi

Carnaubais là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 529,835 km², dân số năm 2007 là 8674 người, mật độ 16,4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05047-carnaubais-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)