User Tools

Site Tools


05046-carna-ba-la-gi

Carnaíba là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 429,7 km², dân số năm 2007 là 18265 người, mật độ 42,51 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05046-carna-ba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)