User Tools

Site Tools


05043-carmo-do-rio-verde-la-gi

Carmo do Rio Verde là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 455,924 km², dân số năm 2007 là 15897 người, mật độ 16,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
05043-carmo-do-rio-verde-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)