User Tools

Site Tools


05021-cariria-u-la-gi

Caririaçu là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 623,823 km², dân số năm 2007 là 26378 người, mật độ 42,28 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
05021-cariria-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)