User Tools

Site Tools


05013-caridade-do-piau-la-gi

Caridade do Piauí là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 423,369 km², dân số năm 2007 là 4626 người, mật độ 10,93 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05013-caridade-do-piau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)