User Tools

Site Tools


05002-cardeal-da-silva-la-gi

Cardeal da Silva là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 184,859 km², dân số năm 2007 là 8233 người, mật độ 44,54 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
05002-cardeal-da-silva-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)