User Tools

Site Tools


04997-carauari-la-gi

Carauari là một đô thị thuộc bang Amazonas, Brasil. Đô thị này có diện tích 25767,35 km², dân số năm 2007 là 24663 người, mật độ 0,96 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
04997-carauari-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)