User Tools

Site Tools


04983-cara-bas-do-piau-la-gi

Caraúbas do Piauí là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 471,447 km², dân số năm 2007 là 5446 người, mật độ 11,55 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04983-cara-bas-do-piau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)