User Tools

Site Tools


04980-capoeiras-la-gi

Capoeiras là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 335,26 km², dân số năm 2007 là 19608 người, mật độ 58,49 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04980-capoeiras-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)