User Tools

Site Tools


04975-capit-o-po-o-la-gi

Capitão Poço là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 2899,532 km², dân số năm 2007 là 50607 người, mật độ 17,45 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04975-capit-o-po-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)