User Tools

Site Tools


04973-capit-o-gerv-sio-oliveira-la-gi

Capitão Gervásio Oliveira là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 1114,408 km², dân số năm 2007 là 3788 người, mật độ 3,4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04973-capit-o-gerv-sio-oliveira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)