User Tools

Site Tools


04971-capit-o-de-campos-la-gi

Capitão de Campos là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 538,681 km², dân số năm 2007 là 10776 người, mật độ 20 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04971-capit-o-de-campos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)