User Tools

Site Tools


04962-capim-grosso-la-gi

Capim Grosso là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 350,032 km², dân số năm 2007 là 25684 người, mật độ 73,38 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
04962-capim-grosso-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)