User Tools

Site Tools


04954-capela-do-alto-alegre-la-gi

Capela do Alto Alegre là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 655,805 km², dân số năm 2007 là 11593 người, mật độ 17,68 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
04954-capela-do-alto-alegre-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)