User Tools

Site Tools


04945-canutama-la-gi

Canutama là một đô thị thuộc bang Amazonas, Brasil. Đô thị này có diện tích 29819,63 km², dân số năm 2007 là 10940 người, mật độ 0,37 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
04945-canutama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)