User Tools

Site Tools


04941-canto-do-buriti-la-gi

Canto do Buriti là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 4409,804 km², dân số năm 2007 là 20655 người, mật độ 4,68 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04941-canto-do-buriti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)