User Tools

Site Tools


04936-cansan-o-la-gi

Cansanção là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 1319,495 km², dân số năm 2007 là 32912 người, mật độ 24,94 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
04936-cansan-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)