User Tools

Site Tools


04934-canoinhas-la-gi

Canoinhas là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 1144,837 km², dân số năm 2007 là 52677 người, mật độ 46,4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04934-canoinhas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)