User Tools

Site Tools


04929-canhotinho-la-gi

Canhotinho là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 423,869 km², dân số năm 2007 là 24465 người, mật độ 57,72 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04929-canhotinho-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)