User Tools

Site Tools


04927-canguaretama-la-gi

Canguaretama là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 245,529 km², dân số năm 2007 là 30035 người, mật độ 122,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04927-canguaretama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)