User Tools

Site Tools


04924-canelinha-la-gi

Canelinha là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 151 km², dân số năm 2007 là 9696 người, mật độ 64,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04924-canelinha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)