User Tools

Site Tools


04915-candeias-do-jamari-la-gi

Candeias do Jamari là một đô thị thuộc bang Rondônia, Brasil. Đô thị này có diện tích 6843,87 km², dân số năm 2007 là 16725 người, mật độ 2,44 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04915-candeias-do-jamari-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)