User Tools

Site Tools


04910-canavieiras-la-gi

Canavieiras là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 1375,556 km², dân số năm 2007 là 33523 người, mật độ 24,37 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
04910-canavieiras-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)