User Tools

Site Tools


04909-canavieira-la-gi

Canavieira là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 1803,466 km², dân số năm 2007 là 3984 người, mật độ 2,21 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04909-canavieira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)