User Tools

Site Tools


04906-canabrava-do-norte-la-gi

Canabrava do Norte là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 3449,984 km², dân số năm 2007 là 5401 người, mật độ 1,57 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04906-canabrava-do-norte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)