User Tools

Site Tools


04903-cana-dos-caraj-s-la-gi

Canaã dos Carajás là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 3146,608 km², dân số năm 2007 là 23707 người, mật độ 7,53 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04903-cana-dos-caraj-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)