User Tools

Site Tools


04900-campos-verdes-la-gi

Campos Verdes là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 441,702 km², dân số năm 2007 là 1707 người, mật độ 3,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
04900-campos-verdes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)