User Tools

Site Tools


04899-campos-sales-la-gi

Campos Sales là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 1082,771 km², dân số năm 2007 là 25090 người, mật độ 23,17 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
04899-campos-sales-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)