User Tools

Site Tools


04898-campos-novos-la-gi

Campos Novos là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 1659,625 km², dân số năm 2007 là 28447 người, mật độ 17,14 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04898-campos-novos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)