User Tools

Site Tools


04892-campo-verde-la-gi

Campo Verde là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 4794,555 km², dân số năm 2007 là 26056 người, mật độ 5,43 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04892-campo-verde-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)