User Tools

Site Tools


04891-campo-redondo-la-gi

Campo Redondo là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 213,729 km², dân số năm 2007 là 9029 người, mật độ 42,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04891-campo-redondo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)