User Tools

Site Tools


04889-campo-novo-do-parecis-la-gi

Campo Novo do Parecis là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 9448,384 km², dân số năm 2007 là 22258 người, mật độ 2,36 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04889-campo-novo-do-parecis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)