User Tools

Site Tools


04888-campo-novo-de-rond-nia-la-gi

Campo Novo de Rondônia là một đô thị thuộc bang Rondônia, Brasil. Đô thị này có diện tích 10970 km², dân số năm 2007 là 12455 người, mật độ 1,14 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04888-campo-novo-de-rond-nia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)