User Tools

Site Tools


04886-campo-maior-piau-la-gi

Campo Maior là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 1699,383 km², dân số năm 2007 là 44526 người, mật độ 26,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04886-campo-maior-piau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)