User Tools

Site Tools


04873-campo-de-santana-la-gi

Campo de Santana là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 246,656 km², dân số năm 2007 là 8635 người, mật độ 35 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04873-campo-de-santana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)