User Tools

Site Tools


04869-campo-belo-do-sul-la-gi

Campo Belo do Sul là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 1027,407 km², dân số năm 2007 là 8076 người, mật độ 7,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04869-campo-belo-do-sul-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)