User Tools

Site Tools


04865-campo-alegre-de-lourdes-la-gi

Campo Alegre de Lourdes là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 2753,919 km², dân số năm 2007 là 26980 người, mật độ 9,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
04865-campo-alegre-de-lourdes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)