User Tools

Site Tools


04864-campo-alegre-de-goi-s-la-gi

Campo Alegre de Goiás là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 2463,014 km², dân số năm 2007 là 4528 người, mật độ 1,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
04864-campo-alegre-de-goi-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)