User Tools

Site Tools


04851-campestre-de-goi-s-la-gi

Campestre de Goiás là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 273,816 km², dân số năm 2007 là 3796 người, mật độ 13,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
04851-campestre-de-goi-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)