User Tools

Site Tools


04830-cambori-la-gi

Camboriú là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 214,5 km², dân số năm 2007 là 53388 người, mật độ 247,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04830-cambori-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)