User Tools

Site Tools


04823-camaragibe-la-gi

Camaragibe là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 48,3 km², dân số năm 2007 là 133554 người, mật độ 2765,09 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04823-camaragibe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)