User Tools

Site Tools


04813-cama-ari-la-gi

Camaçari là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 759,802 km², dân số năm 2007 là 197144 người, mật độ 259,47 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
04813-cama-ari-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)