User Tools

Site Tools


04795-caldeir-o-grande-la-gi

Caldeirão Grande là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 495,837 km², dân số năm 2007 là 12866 người, mật độ 25,95 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
04795-caldeir-o-grande-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)