User Tools

Site Tools


04794-caldeir-o-grande-do-piau-la-gi

Caldeirão Grande do Piauí là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 514,307 km², dân số năm 2007 là 5611 người, mật độ 10,91 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04794-caldeir-o-grande-do-piau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)