User Tools

Site Tools


04793-caldas-brand-o-la-gi

Caldas Brandão là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 55,853 km², dân số năm 2007 là 5338 người, mật độ 95,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04793-caldas-brand-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)