User Tools

Site Tools


04781-cajueiro-da-praia-la-gi

Cajueiro da Praia là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 271,348 km², dân số năm 2007 là 6981 người, mật độ 25,73 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04781-cajueiro-da-praia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)