User Tools

Site Tools


04779-cajazeirinhas-la-gi

Cajazeirinhas là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 287,891 km², dân số năm 2007 là 2671 người, mật độ 9,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04779-cajazeirinhas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)